Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Grabica w liczbach

Geoportal Grabica

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Grabica

Grabica, gmina w województwie łódzkim, powiat piotrkowski.

Powierzchnia gminy Grabica wynosi 128 km2, zajmuje 977 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Grabica zamieszkuje 6 077 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1534 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Grabica wynosi 48, jest 1608 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Grabica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Grabica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Grabica.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Grabica: 128977
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Grabica: 0,201114
Lesistość w % w gminie Grabica: 9,81978
Ludność na 1 km2 w gminie Grabica: 481608
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Grabica: 4,0370
Liczba ludności ogółem w gminie Grabica: 6 0771534
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Grabica: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Grabica: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Grabica: 6,81-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Grabica: 81,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Grabica: 891041
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Grabica: 2,81699
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Grabica: 77,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Grabica: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Grabica: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Grabica: 690,91889
Przedszkola bez specjalnych w gminie Grabica: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Grabica: 331,21237
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Grabica: 98,4523
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Grabica: 2,61007
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Grabica: 3161133
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Grabica: 1 994-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Grabica: 2 548-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Grabica: 3 398-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Grabica: 91,81223
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Grabica: 22,01874
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Grabica: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Grabica: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Grabica: 91,81048
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Grabica: 22,01337

Źródłem danych statystycznych dla gminy Grabica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Grabica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Grabica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.